Η ΑΝΤΙΠΕΡΑ ΟΧΘΗ

Τι μπορεί να αντιπροσωπεύει/υποδεικνύει/συμβολίζει ο τίτλος της παρούσας ενότητας έργων;

Ποια ή τι μπορεί να είναι η "απέναντι όχθη";

Μπορεί να είναι ο θάνατος, η ουτοπία, η παιδική ηλικία, το "άγνωστο", η πλάνη, ο φόβος, ο βαθύτερος εαυτός μας, η ανήσυχη προσδοκία μας, το μέλλον ή τίποτα από τα παραπάνω;

Αλλά οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις δεν μπορούν να είναι τίποτα άλλο από προσωπικές, αφού φυσικά οι ίδιες οι εικόνες μας οδηγήσουν στην "ακτή της οπτικής συγκίνησης".

 

THE OPPOSITE SHORE

What may represent/indicate/symbolize the title of the unity
of these images?

Which or what can be the “opposite shore”?
It may be death, utopia, childhood, the "unknown", fallacy, fear,
our deepest self, our restless expectation, future, or none of them?

But questions and answers can’t be anything other than personal,
since of course the pictures themselves have led us to the "shore
of visual thrill".